نصاب ماهواره تهران با رزرو -نصب دیش گردان و تنظیم آنتن ماهواره NASAB TEHRAN

روش فوق یكی از بهترین روشها و اصلی ترین روش نصب سیستم موتور دایسیك می باشد كه جدیداً به صورت حرفه ای توسط نصابین سایت انجام می شود دوستان اگر تمایل به نصب سیستم به این روش دارند می توانند تماس بگیرند و تعیین وقت نمایند از مزیتهای نصب موتور دایسیگ  با این روش می توان به عدم نیاز نصاب در هنگام تعویض رسیور و دریافت كلیه ماهواره هایی كه در ایران بیم دارند اشاره كرد طوری كه اگر شما سیستم موتور دایسیك را به این روش نصب كنید دیگر برای جهت یابی ساعتها وقت نمی گذارید كافیست تا با رفتن  روی نام ماهواره و فعال نمودن گزینه USAL و زدن دكمه GO TO دیش شما بصورت اتوماتیك بر روی همان ماهواره حركت خواهد كرد و سیگنا مربوطه را دریافت خواهید نمود.